กฎหมายอาหาร (Food Law)

ประกาศกระทรวงสาธารณสุข

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของบริษัท

 

เพื่อให้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานของกฎหมายที่กำหนดไว้ ทางแอดมินจึงได้นำประกาศกระทรวงสาธารณสุขที่เกี่ยวข้องมาให้ทางพนักงานหรือผู้ที่สนใจได้ศึกษากันดูค่ะ ว่าเราต้องผลิตสินค้าออกมาภายใต้ข้อกำหนดอะไรบ้างนะคะ

ฉบับที่ 61 พ.ศ.2524 เรื่อง น้ำบริโภคในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (คลิก)   
ฉบับที่ 78 พ.ศ.2527 เรื่อง น้ําแข็ง (คลิก)
ฉบับที่ 182 พ.ศ.2541 เรื่อง ฉลากโภชนาการ  (คลิก)
ฉบับที่ 193 พ.ศ.2543 เรื่อง วธิีการผลิต เครื่องมอเครื่องมือใช้ในการผลิต และการเก็บรักษาอาหาร (คลิก)
ฉบับที่ 210 พ.ศ.2543 เรื่องอาหารกึ่งสําเร็จรูป(คลิก) 
ฉบับที่ 237 พ.ศ.2544 การแสดงฉลากของอาหารพร้อมปรุงและอาหารสําเร็จรูปที่พร้อมบริโภคทันที (คลิก)
ฉบับที่ 281 พ.ศ.2547 เรื่อง วัตถุเจือปนอาหาร (คลิก)
ฉบับที่ 303 พ.ศ.2550 เรื่อง อาหารที่มียาสัตว์ตกค้าง (คลิก)
ฉบับที่ 355 พ.ศ.2556 เรื่อง อาหารในภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท (คลิก) 
ฉบับที่ 364 พ.ศ.2556 เรื่อง มาตรฐานอาหารด้านจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรค (คลิก) 
ฉบับที่ 367 พ.ศ. 2557 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจ (คลิก) 
ฉบับที่ 383 พ.ศ. 2560 เรื่อง การแสดงฉลากของอาหารในภาชนะบรรจุ (ฉบับที่ ๒) (คลิก) 
ฉบับที่ 392 พ.ศ. 2561 ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง ฉลากโภชนาการ (ฉบับที่ 3)บังคับใช้ 20/4/2562 (คลิก) 

 

 

สามารถสืบค้นประกาศกระทรวงสาธารณสุข เพิ่มเติมได้ที่ http://food.fda.moph.go.th/law/announ_moph351-400.php